بسته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۶ کد : ۸۷ صفحه اصلی
تعداد بازدید:۳۸۹۶

 بسته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بدین وسیله اعلام می گردد جلسه وکارگاه آموزشی برنامه ریزی برای دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ویژه اعضا محترم هیات رئیسه و شورای برنامه ریزی راهبردی دانشکده ها و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران مورخ 97/2/26 برگزار می گردد لذا خواهشمند است مدعوین حاضر قبل از حضور در جلسه موارد زیر را مطالعه فرمایند.

راهنما

جدول اهداف کمی منتخب برنامه ششم

الگو سند  


( ۱۱ )

نظر شما :